×
 

Workshops

Ronde 1, 13:15u – 14:30u


Ondernemers in armoede krijgen een Rotterdams Zetje
Met meer dan een miljoen zelfstandigen én een jarenlange crisis is inmiddels een nieuw armoedeprobleem ontstaan. Een op de zes zelfstandigen in Nederland opereert onder de armoedegrens. De oorzaken voor armoede onder ondernemers liggen veelal in slechte administratie en beperkte ondernemersvaardigheden. De ‘gewone’ armoede instrumenten zoals bijzondere bijstand zijn niet gericht op zelfstandigen. Ondernemers moet je namelijk geen vissen geven, maar hengels.
Het leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak ondersteunen HBO-studenten Economie en ervaren vrijwillige ondernemerscoaches jaarlijks 200 ondernemers in de Rotterdamse regio, ondermeer bij het op orde brengen van de administratie, faillissementspreventie en ondernemersplannen. Doelstellingen zijn het oplossen van acute problemen, het vergroten van het verdien­vermogen van de ondernemer, het verduurzamen van economische onafhankelijkheid en het voorkomen van instroom in een uitkering.
Rob Gringhuis, hoofd Regionaal Bureau Zelfstandigen gemeente Rotterdam en Cees Mourits, regiovoorzitter groot Rotterdam Ondernemersklankbord


Werkgevers: partners in het aanpakken en voorkomen van schulden
Kent u de schokkende cijfers en feiten van dit moment? We gaan in op de effecten op de werkvloer en wat is het belang van de werkgever? Kan je schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde aanbieden? In deze workshop halen wij voorbeelden uit de praktijk aan. Samen met u gaan we aan de slag met betrekking tot preventie, vroegsignaleren, oplossen en het benaderen van de werkgevers.
Tamara Madern, wetenschappelijk medewerker NIBUD en Michel van Gurp, teamcoördinator afdeling Inkomen gemeente Spijkenisse


Kinderen hebben een toekomst als hun moeder er ook één heeft!
Aan de hand van uniek onderzoek en een bijzonder participatie-instrument leert u om dromen van een brede doelgroep effectief om te zetten in het focussen op eigen kracht en regie.
Ongeveer 2 op de 3 armen is vrouw. Schulden binnen het huwelijk worden na een scheiding bijvoorbeeld niet zelden verhaald op alleenstaande moeders en kinderen omdat het adres van vader onbekend is. Aan de hand van het Tilburgse onderzoeksrapport ‘Het vrouwelijke gezicht van armoede’ krijgt u in sneltreinvaart zicht op de relevantie, methodische systematiek, uitkomst en resultaten van een emancipatie-effect-toets op lokaal armoedebeleid.
De dromenvang-methode is een (uitgetest) visueel instrument van (zelf)evaluatie om de kracht van kwetsbare mensen in beeld te brengen en te volgen. De methode is een alternatief voor de traditionele, afstandelijke resultaatregistratie met behulp van de gemeentelijke participatieladder. De methode is een creatief hulpmiddel om met mensen te praten en hen zelf vast te laten leggen wat de diepere betekenis voor hen is van wat zij bij een organisatie doen en leren. Inzicht en betekenis geven aan het eigen transformatieproces genereert herstel en kracht. De dromenvang-methode is in eerste instantie gemaakt voor (kwetsbare)vrouwen die bij het stedelijk emancipatiecentrum Feniks in Tilburg komen, maar blijkt interessant en effectief voor een veel bredere doelgroep. Zo wordt de methode inmiddels ook gebruikt bij ‘keukentafelgesprekken’ in wijken, bij sociale diensten en tal van andere organisaties. Kortom voor trainers, hulpverleners en coaches die mensen ondersteunen van alle leeftijden en culturen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op al het materiaal in de werkmap en ontvangt u een eigen dromenvanger.
Gerda de Vries, directeur Feniks en Jessica van Koert, ideeën (F) luisteraar 7Zebra’s


Effectief communiceren = incasseren
Een vriendelijke aanmaning werkt beter dan een boze brief’. Zo luidde de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat Incassade Deurwaarders en Incasso deed in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van specifieke psychologische theorieën is invulling gegeven aan de communicatieboodschap op diverse motivatiekaartjes. Deze kaartjes werden bij de eerste aanmaning naar onze klanten (debiteuren) verstuurd. Het onderzoek heeft laten zien dat motiverende teksten en een positieve insteek van de communicatie leiden tot meer respons. Klanten namen dankzij de motivatiekaartjes eerder contact op. En dat is de belangrijkste eerste stap in het oplossen van de betalingsachterstand. Tijdens deze workshop ziet u op welke wijze de resultaten van het onderzoek in uw dagelijkse praktijk een bijdrage kunnen leveren. U gaat aan de slag met onze meest succesvolle resultaten.
Paul Otter, algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder Incassade


Een nieuwe blik op armoede als participatie- en gedragsprobleem
Sinds 2008 neemt armoede in Nederland weer toe. Maar het ene arme huishouden is het andere niet. Onder de titel 'Every picture tells a story' laat ik zien dat we door een nieuwe bril naar arme huishoudens moeten leren kijken. Feitelijk gedrag, houding en vaardigheden staan centraal in plaats van 'kenmerken' als geslacht, leeftijd, opleiding of etniciteit. Alleen wanneer we op die nieuwe manier naar de achtergronden van armoede gaan kijken en wanneer we aansluiting zoeken bij de leefwereld van betrokkenen, kunnen we ‘hulpverleners’ en betrokkenen in staat stellen iets aan die armoede te doen. Zelfredzaamheid naar vermogen is het uitgangspunt in de erkenning dat er mensen zijn wier vermogen tot zelfsturing beperkingen kent. In deze workshop schets ik het beeld dat je te zien krijgt wanneer je deze nieuwe bril opzet en welke bijdrage het lectoraat Armoede en Participatie wil leveren aan het vergroten van inzicht in en het ontwikkelen van effectieve ondersteuning.
Roeland van Geuns, partner Regioplan


Beschermingsbewind, wat is het, voor wie van toepassing, wanneer, kansen en risico's
In deze workshop wordt u bijgepraat over de wetgeving. We zoomen verder in op de doelgroep, toewijzing, de kwaliteit op dit moment en de kosten van beschermingsbewind. Welke rol ligt hier voor kantonrechter, bewindvoerder en gemeente? Doorgaans is het zo; wie betaalt, bepaalt. Geldt dit ook bij deze wetgeving?
Leer meer over de wetswijziging meerjarigenbewind, de visie van het landelijk overleg civiel kanton, schuldregelingen en alle bijkomende kostenaspecten. Tilburg en Arnhem delen graag hun praktijkervaringen met u en gaan in op de kwaliteit en de regie. Graag horen zij uw ervaringen en gaan hierover met u in gesprek. Samen brainstormen jullie over mogelijke aanpak van zaken en oplossingen voor specifieke vraagstukken.
Joke de Kock, voorzitter NVVK en Anouk van Strien, procesondersteuner gemeente Arnhem


Ronde 2, 14:45u – 16:00u


Mesis©, een jaar verder
Op 1 januari 2013 is PLANgroep in opdracht van de gemeente Almere gestart met het werken met Mesis© op de kop van het proces. In deze workshop geven PLANgroep en de gemeente een toelichting op de cijfers en de ervaringen van het afgelopen jaar. Wat voegt Mesis© toe? Wat vinden de klanten en de professionals van Mesis©? Zijn er leer- en ontwikkelpunten? Tijdens de workshop is alle ruimte voor het stellen van vragen.
Ellen Karstens, regiocoördinator PLANgroep en Saskia Westerink, beleidsmedewerker gemeente Almere


Groepsgewijze intake schuldhulpverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden: aanpak van de no-show
De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is in juni 2011 gestart met een groepsgewijze intake bij schuldhulpverlening, de ‘Workshop schuldhulpverlening’. De workshop is voor alle mensen die zich bij de sociale dienst melden met vragen over schulden. Inmiddels hebben ruim 3.000 mensen de workshop bezocht. De deelnemers beoordelen de workshop positief. Zij evalueren de bijeenkomsten gemiddeld met een 8. Echter, 30% van de mensen die zich aanmeldt voor de workshop komt niet opdagen. De SDD wil dit probleem aanpakken en besloot de redenen van de no-show te onderzoeken. Annejet Kerckhaert van Stimulansz voerde dit onderzoek uit en presenteert in deze workshop de resultaten. Janneke Beek van de Sociale Dienst Drechtsteden vertellen hoe ze de inzichten uit het onderzoek gebruiken bij de doorontwikkeling van de workshop. Ook staan we stil bij de ervaringen met de Workshop tot nu toe: hoe gaat dit in de praktijk? Wat werkt goed? We discussiëren hier met de deelnemers over. Benieuwd of een groepsgewijze intake schuldhulpverlening ook iets is voor uw gemeente? In deze workshop kunnen wij u dit vertellen.
Annejet Kerckhaert, adviseur Stimulansz en Janneke Beek, afdelingshoofd Budgetadvies en Schuldbemiddeling gemeente Drechtsteden


Armoedebeleid 2.0: maatwerk, digitaal en integraal
Na deze workshop sluit u uw minimabeleid maximaal aan op de nieuwste ontwikkelingen! Wat komt aan bod?

  • Welke varianten zijn er voor digitale afhandeling van bijzondere bijstandsaanvragen?
  • Wat is Berekenuwrecht Plus en wat levert het op? De gemeente Ede deelt hun ervaringen vanaf de werkvloer met Berekenuwrecht Plus. U hoort wat medewerkers en klanten vinden van de nieuwe manier van digitaal aanvragen en geautomatiseerd afhandelen.

En verder praten we u bij over…

  • Hoe verhoudt online dienstverlening zich tot de kanteling? Kun je online maatwerk bieden?
  • Hoe zorg je dat een bijdrage voor kinderen niet in de huishoudpot verdwijnt?
  • Hoe richt je de gemeentelijke website in met informatie over armoede en schulden?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor online zelfhulp?
  • Is het mogelijk om ook een bijstandsuitkering, schuldhulpverlening en Wmo-voorzieningen online aan te laten vragen?

Anja van Boxtel, consulent Inkomen en Laura Hoekman, consulent (aanvullend) Inkomen gemeente Ede


Effectief armoedebeleid goed geregeld
Armoedebestrijding door gemeenten staat volop in de belangstelling. Een toename in aanvragen en een complexer wordende problematiek  leveren een forse druk op het gemeentelijk budget op.  De roep om een activerend armoedebeleid en een ‘kanteling’ van de bijzondere bijstand klinkt luid. Hoe kan dit echter effectief worden geregeld? Waar liggen de juridische grenzen? Moet er echt bijzondere bijstand worden verstrekt voor beschermingsbewind en allerlei eigen bijdragen? Kunnen duurzame gebruiksgoederen ‘in natura’ worden verstrekt? En wat betekent de komende wetswijziging van de Wwb voor bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag? Deze en andere vragen worden in deze workshop besproken
Henk van Deutekom, docent Bestuursrecht en Sociaal Recht Christelijke Hogeschool Ede


Het nieuwe leren en schuldpreventie onder jongeren
Gemeenten willen graag armoede- en schuldenproblematiek beheersbaar houden. Bij het inzetten van schuldpreventie interventies benoemen gemeenten veelal doelgroepen. Jongeren is de meest genoemde doelgroep door gemeenten. Voorlichting op scholen behoort dan ook tot één van de meest ingezette preventie interventies. De voorlichting (veelal in de vorm van lessen) richt zich met name op het overdragen van kennis en in mindere mate op het aanleren van vaardigheden.
Dat is opmerkelijk omdat we enerzijds weten dat, willen jongeren potentiele financiële problemen het hoofd te kunnen bieden, zij vooral over de juiste vaardigheden dienen te beschikken en anderzijds weten we dat meer kennis niet leidt tot beter gedrag, kortom geen aanzet geeft tot gedragsverandering (Theory of Planned Behavior van Azjen en Fishbein).
In deze workshop nemen wij, onderzoekers bij het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, u mee in hun zoektocht naar nieuwe vormen van leren t.b.v. schuldpreventie onder jongeren. Aan de hand van hun pilot bij het Albeda College (ROC) binnen gemeente Rotterdam kunnen ze u voorzien van wetenswaardigheden, tips en inspiratie.
Mijntje Zaat, directeur Alpha Leonis en Julia den Hartogh, onderzoeker Hogeschool Utrecht 


Lokale armoede-aanpak; voor & door bewoners
‘Ik heb weinig geld, maar ik ben niet arm.’ ‘De gemeente moet je geven wat je verdient, een bekeuring als je je vuilnis te vroeg buiten zet en ondersteuning als je niet meer rond kan komen.' In deze workshop gaat u, na een korte inleiding, kennis maken met een vijftal ervaringsdeskundigen. Zij vertellen hun verhaal en geven antwoord op uw vragen.

Sinds 2012 zijn er in een aantal gemeenten actieteams van bewoners gestart om armoede in beeld te brengen en om samen oplossingen te bedenken. Bewoners die zelf rond moeten komen van een kleine beurs vormen een team. Ze krijgen een training (o.a. interviewen, presenteren) en maken zelf een vragenlijst. Vervolgens gaan zij mensen in de wijk, die in een vergelijkbare situatie zitten, interviewen. Ook worden er door de teams filmpjes gemaakt. Portretten van bewoners die in armoede leven. De kracht van beeld is immers veel groter dan die van papier… De resultaten van de interviews presenteert het team onder andere tijdens een slotconferentie die ze zelf organiseren. Niet alleen beleidsmakers en politici, ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, kerken en betrokken bewoners worden daarvoor uitgenodigd. De aanbevelingen en oplossingen worden daarna in nauw overleg met de gemeente en lokale- en wijkorganisaties (bijvoorbeeld sociale teams) opgepakt. Inmiddels wordt deze aanpak uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Zwolle, Dalfsen, Hardenberg, Harderwijk, Groningen, Leeuwarden, Maastricht en Ommen. Tijdens de workshop delen enkele deelnemers uit Overijssel hun ervaringen met u.  De teams uit Dalfsen, Ommen en Hardenberg zitten alle drie in een ander stadium en deelnemers willen de ervaringen met u delen. Clemens de Jager, landelijk projectleider van Radar/Bureau voor sociale vraagstukken leidt de workshop.
Clemens de Jager, landelijk projectleider Radar, Reinier Nieuwenhuis, coördinator uitvoering armoede-aanpak Overijssel en de ervaringsdeskundigen

armoedebeleid schuldhulp